Raagelund Efterskole 4787 Copy

Undervisning

Vi ser undervisning som proces, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Det betyder, at undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, må varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det er vigtigt, at læreren tænker undervisningen både i forhold til den enkelte elev og i forhold til fællesskabets muligheder..

Løbende evaluering

Hvis en tilstrækkelig undervisningsdifferentiering skal finde sted, er det helt nødvendigt, at der finder en løbende evaluering sted, hvori eleverne er aktivt medvirkende.

Evalueringen skal give et mere nuanceret og dækkende billede af den enkelte elevs kunnen, således at den kan danne grundlag for vejledning og for undervisningens videre planlægning. En løbende evaluering peger således fremad og angiver elevens udviklingsmuligheder, og først når eleverne inddrages i denne proces, kan de være medansvarlige for deres egen læring.

Gennem den løbende evaluering ses desuden en mulighed for at styrke den enkelte elevs selvværd, så glæden og livsmodet styrkes, og gnisten for læsning og andet skolearbejde genskabes.

Undervisningsåret deles op i 2 semestre, så eleverne får mulighed for at skifte valgfag.

Undervisningen gives som holdundervisning (niveaudelt) og der arbejdes med gruppe- og projektopgaver.

Skolen lægger vægt på tværfaglig emneundervisning, så undervisningen opleves relevant.

Undervisning og almen dannelse

 

Eleverne bliver præsenteret for synspunkter, holdninger og argumenter, de ser nyhedsudsendelser på tv, diskuterer dem, og får dem sat ind i en historisk, politisk, religiøs, geografisk, biologisk og/eller kulturel sammenhæng.
Nationale og internationale mærkedage bliver omtalt enten i forbindelse med et måltid eller på holdene, og eleverne fortælles om dagens betydning set i et historisk/samfundsmæssigt perspektiv.

 

Idræt

Vi afholder hvert år en række idrætsdage, hvor eleverne får lov til at prøve nye sportsgrene. Derudover deltager vi i fodboldturneringer, MTB-løb og forskellige motionsløb.

 

Lejrskole

Skolen arrangerer hvert år en lejrskole til udlandet. Formålet med lejrskolen er at give eleverne mulighed for at få undervisning i sportsgrene, som vi ikke kan tilbyde på skolen. Det er også et formål at få styrket elevernes selvtillid, deres indbyrdes forhold og forholdet mellem lærer og elev gennem fælles oplevelser.

Raagelund Efterskole 4684 Copy
Raagelund Efterskole 4692 Copy

Fag og emnedage

For at give eleverne mulighed for at fordybe sig i et emne eller et projekt afholder vi en række fag- og emnedage i løbet af skoleåret. Her foregår undervisningen anderledes end normalt, og eleverne får også mulighed for at være sammen på tværs af holdene.

 

Praktik

For elever på 10. årgang er der brobygning med ungdomsuddannelser i Odense. 9. årgang følger i den uge Rågelunds uddannelsesuge (Den RÅuge) med opgaver i skills og information om uddannelsesmuligheder.

Skolen arrangerer også en uges erhvervspraktik, hvor eleverne er ude på en arbejdsplads og prøver et erhverv. Eleverne skal bo på skolen i praktikforløbene.

Se mere på Facebook og Instagram