Raagelund Efterskole 4828 Copy

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag er 9. klasses fagrække. Vi lægger dog i særlig grad vægt på dansk, matematik, engelsk og idræt.

Eyjidwnrzxqioij5b3vuz2nybsisimtlesi6imxpdmuvb3jnyw5pemf0aw9ucy80mzcvaw1hz2vzl3bpbgvvvtjtuw8ucg5niiwizwrpdhmiont9fq==

Dansk

Formålet med undervisningen i dansk er at udvikle elevernes personlige og kulturelle identitet samt at dygtiggøre og modne eleverne til at deltage i et demokratisk samfund.

Faget skal styrke elevens alsidige udvikling og medvirke til at gøre eleven livsduelig i en moderne, omskiftelig tilværelse. Og det skal hjælpe til at forbedre elevens evne til at kommunikere og til at fungere optimalt med de læse- og stavevanskeligheder, den enkelte har. Endvidere skal undervisningen inspirere til og øge elevens muligheder for fortsat læring og uddannelse.

På baggrund af elevernes faglige niveau danner vi 6 dansk-hold, som vi kalder A, B, C, D, E og F. Der er to hold med en lærer tilknyttet og 4 hold med to lærere tilknyttet. I den daglige undervisning deles holdene ofte op i mindre hold. Til hjælp i danskundervisningen anvender vi pc'er med kompenserende it-programmer (CD-ORD / IntoWords).

Elever fra C, D, E og F-holdene kan afslutte skoleåret med at gå til FP9 eller FP10, Folkeskolens Afgangsprøver. Se indholdsplanen for faget Dansk her: Indholdsplan for dansk

Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der især berører deres dagligdag.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler sig både fagligt og personligt, så de bliver bedre til løse dagligdags matematiske problemer, samt øge forståelsen af verden omkring sig ved hjælp af matematiske redskaber og arbejdsmetoder. Ved hjælp af spil og specielle opgaver styrker vi elevens nysgerrighed, og fantasi når nye og anderledes opgaver skal gribes an.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger, så den enkelte øger sin viden og kunnen og derved får en øget tro på egne evner og muligheder.

Eleverne inddeles ved undervisningsårets start i hold ud fra faglige forudsætninger. Inddelingen foretages vha. relevante tests og observationer af elevens formåen. Der dannes i alt 7 hold; A, B, C, D, E, F og G.

En elev har mulighed for at skifte hold, hvis forudsætninger er til stede, og underviseren skønner, det er gavnligt for eleven.

Hvert hold undervises 4 lektioner pr. uge. Holdene opdeles således, at der er færrest på de hold, hvor forudsætningerne er mindst, for at give dem de bedste betingelser for at blive alderssvarende.

Se indholdsplanen for faget Matematik her: Indholdsplan for Matematik

Engelsk

Det engelske sprogs internationalisering som bl.a. kommer til udtryk i computerverdenen, tillige med det faktum at engelsk i høj grad er integreret i tidens uddannelsestilbud, har medført at faget her på Rågelund Efterskole nu er obligatorisk for alle elever med to timer ugentlig.

Undervisningen foregår på niveauinddelte hold under hensyntagen til elevens læse-/staveproblemer. Arbejdet tager derfor udgangspunkt primært i den mundtlige disciplin med det for øje at genskabe lyst og interesse for sproget.

Undervisningen vil blive tilrettelagt så eleverne får mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der vil gøre dem i stand til at kommunikere hensigtsmæssigt på engelsk, samt at læse og forstå lettere engelske tekster. Eleverne vil desuden få mulighed for at tilegne sig viden om andre kulturer og levevilkår. Det faglige mål er slutmål for engelsk i 9. kl. (fra UVM – fælles mål)

Se indholdsplanen for faget Engelsk for prøvehold her: Indholdplans for Engelsk for prøvehold

Se indholdsplanen for faget Engelsk for ikke-prøvehold her: Indholdsplan for Engelsk for ikke-prøvehold

Idræt

I undervisningen lægges vægt på sved på panden og smil på læben.

Eleverne stifter bekendtskab med forskellige traditionelle og mere utraditionelle idræts- og motionsformer. Såvel individuelle idrætter som holdidrætter afprøves.

Eleverne afprøver og vurderer forskellige idrætsaktiviteter og samarbejdsformer. Ud fra de mere kendte regelsæt prøver leverne selv at videreudvikle regler og udvikle egne spil og idrætslige lege.

Eleverne udfører enkle former for opvarmning og grundtræning. Relevante smidighedsøvelser og skadeforebyggelse indgår.

I undervisningen opleves et højt aktivitetsniveau under hensynstagen til den enkeltes forudsætninger. Det tilstræbes, at eleverne oplever succes og dermed får en positiv idrætsoplevelse.

Se indholdsplanen for faget Idræt her: Indholdsplan for Idræt